289 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Vendim Nr.130.2019 - Për rishpalljen e konkursit të brendëshëm për tri pozita për prokurorë në PSRK
Vendim Nr.129.2019 - Aprovohet Rekomandimi i Komisionit Ad hoc për shqyrtimin e kërkesës së prokurorit -Faik Halili
Vendim Nr.128.2019 - Aprovohet Rekomandimi i Komisionit Ad hoc për kerkesat e Abdurrahim Islamit dhe Faik Halilit-Abdurrahim Islami
Vendim Nr.127.2019 - Për rishpallje e konkursit të mbrendëshëm për plotësimin me dy pozita për prokuror në Prokurorin e Apelit
Vendim Nr.126.2019 - Miratohet Plani i Punës së Këshillit Prokurorial të Kosovës për vitin 2019
Vendim Nr.125.2019 - Obligohet NJSHPP-ja të hartojë analizë me numrin e nevojshëm për prokurorë nëpër prokurorit e Kosovës
Vendim Nr.124.2019 - Aprovohet kërkesa e prokurores Mehreme Hoxha
Vendim Nr.123.2019 - Themelohet Komisioni për shqyrtimin e kërkesës të ish prokurorit Bajram Hamitaga
Vendim Nr.122.2019 - Themelohet Grupi Punues për hartimin e Rregullores për procedurat e referimit të rasteve të ndërmjetësimit
Vendim Nr.120.2019 - Caktimi i Udhëheqësve të departamenteve në P.Th-Prishtinë
Vendim Nr.119.2019 - Plotësohet dhe ndryshohet Vendimi KPK.Nr.54.2016
Vendim Nr.118.2019 - Shfuqizohet Vendimi KPK.Nr 49.2016
Vendim Nr.117.2019 - Sanije Gashi-Seferi
Vendim Nr.116.2019 - Miratohet raporti i Komisioit për Avancim të prokurores Sanije Gashi-Seferi
Vendim Nr.60.2019 - Miratohet Lista e prokurorëve të cilët duhet t'i nënshtrohen procesit të vleresimit të performancës gjatë vitit 2019
Vendim Nr.59.2019 - z.Bahri Hyseni, anëtar i KPK-së, zgjidhet Kryesues i KPK-së me mandat dy(2) vjeçar
Vendim Nr.58.2019 -Vazhdohet mandati i Drejtorit të SKPK-së Lavdim Krasniqi për tri(3) vitet e ardhshme
Vendim Nr.2064.2018 - Miratohet pjesërisht Raporti i Komisionit për Vlerësimin e Performancës për njëzet e një prokurorë të shtetit me mandat fillestar
Vendim Nr.2061.2018 - Miratohet raporti për aktivitetet dhe rekomandimet e Koordinatorit Kombëtar për Luftimin e Krimeve Ekonomike korrik-shtator 2018
Vendim Nr.2060.2018 - Miratohet Kodi i Etikës dhe Sjelljes Pofesionale për Prokurorë