287 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Udhezim Aministrativ NR.03.2018-Per menaxhimin e pasurise jofinanciare te KP
Udhezim Administrativ NR.02.2018-Per perdorimin e automjeteve zyrtare te Sistemit Prokurorial
Udhëzim Administrativ Nr.01.2018 - Për caktimin e normës orientuese për prokurorët e Shtetit