210 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Vendim Nr.1191.2017 – Prokurori Bahri Hyseni, anëtar i KPK-së, caktohet për mbikëqyrjen e zbatimit të rekomandimeve të miratuara në takimin e KPK-së të datës 4 shtator 2017
Vendim Nr.1190.2017 - Miratohen tri(3) raporte lidhur me veprat penale karakteristike
Vendim Nr.1174.2017 - Aprovohet kërkesa e Kryeprokurorit të Shtetit, për vazhdimin e transferimit të prokurorit Agron Qalaj
Vendim Nr.1168.2017 - Miratohet Raporti i Komisionit për Vlerësimin e performancës së katër(4) prokurorëve të shtetit me mandat fillestar
Vendim Nr.1099.2017 - Themelohet komisioni AD HOC për rishqyrtimin e kërkesës se z. Hilmi Zhitia, të datës 01.08.2012
Vendim Nr.1063.2017 - Autorizohet Kryesuesi i KPK-së z. Blerim Isufaj, për nënshkrimin e memorandumeve dhe marrëveshjeve tjera me institucionet vendore dhe ndërkombëtare
Vendim Nr.1060.2017 -Themelohet Komisioni për shqyrtimin e përshtatshmërisë se kandidatëve të nominuar nga shoqëria civile për anëtarë të KPK-së
Vendim Nr.1059.2017 -Shpallet konkursi publik për anëtarin e KPK-së nga radhët e Shoqërisë Civile
Vendim Nr.869.2017 - Aprovohet kërkesa e Kryeprokurorit të P.TH. në Ferizaj,për vazhdimin e transferit të përkohshëm të prokurorit Arben Ismajli për një periudhë (6) mujore
Vendim Nr.867.2017 - Aprovohet kërkesa buxhetore e Këshillit Prokurorial të Kosovës për vitin 2018
Vendim Nr.865.2017 - Miratohet Udhëzimi Administrativ Nr.02.2017 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr02.2016 për përdorimin e telefonave fiks
Vendim Nr.863.2017 - Miratohet Udhëzimi Administrativ Nr.01 2017 për Nryshim dhe Plotësimin e Udhëzimit Administrativ Nr.01.2016
Vendim Nr.862.2017 - Miratohet Deklarat për shqyrtimin e rastit të dyshimit për kërcënim ndaj prokurorit të P.TH në Prizren , z.Besim Susuri
Vendim Nr.846.2017 - Miratohet Raporti për Vlerësimin e dytë të Performancës së gjashtëmbëdhjet (16) prokurorëve me mandat fillestar
Vendim Nr.799.2017 - Miratohet emerimi i z.Marc Meslin,per te sherbyer si prokuror i EULEX-it ne Republiken e Kosoves
Vendim Nr.799.2017 - miratohet emërimi i z. Marc Meslin, për të shërbyer si prokuror i EULEX-it në Republikën e Kosovës
Vendim Nr.762.2017- -Miratohen Procedurat Standarde të Veprimit për Ngritjen e Efikasitetit në Trajtimin e Rasteve të Dhunës në Familje
Vendim Nr.760.2017 - Miratohet Raporti i Komisionit për Vlerësimin e Performancës së njëzet (20) prokurorëve të shtetit
Vendim Nr.758.2017 - Miratohet rregullorja Nr.05.2017 për Komisionin për Buxhet, Financa dhe Personel
Vendim Nr.756.2017 - Miratohet Rregullorja Nr.042017 për Klasifikimin e informacionit të sistemit prokurorial të Republikës së Kosovës