210 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Vendim Nr.1615.2017 - Miratohet Raporti përfundimtar i Komisionit për Vlerësimin e performancës së tre prokurorëve
Vendim Nr.1614.2017 - Miratohet Raporti për aktivitetet e KKLKE, korrik-shtator 2017
Vendim Nr.1613.2017 - Për caktimin e 7 zyrtarëve, si persona përgjegjës për referimin e lendeve në procedure të ndërmjetësimit
Vendim Nr.1610.2017 - Miratohet Raporti i Komisionit Zgjedhor të KPK-së
Vendim Nr.1609.2017 - Miratohet Raporti i Komisionit për shqyrtimin e përshtatshmërisë se kandidatëve të shoqërisë civile për anëtarë të KPK
Vendim Nr.1606.2017 – Abdurrahim Islami avancohet si Prokuror në PSRK
Vendim Nr.1607.2017 - Afrim Shefkiu avancohet si Prokuror në PSRK
Vendim Nr.1605.2017 - Miratohet Raporti i Komisionit për avancim të prokurorëve
Vendim Nr.1190.2017 - Miratohen tri (3) raporte lidhur me veprat penale karakteristike
Vendim Nr.1441.2017 - Plotësohet dhe ndryshohet Vendimi i KPK-së, KPK.Nr.459.2017, i datës 4 shtator 2017
Vendim Nr.1440.2017 - Plotësohet dhe ndryshohet Vendimi i KPK-së, KPK.Nr.486.2017, i datës 4 shtator 2017
Vendim Nr.1439.2017 - Aprovohet kërkesa e koordinatores Nacionale për Zgjedhje Laura Pula, për kompensimin e prokurorëve dhe stafit mbështetës
Vendim Nr.1392.2017 - Për shpalljen e brendshme për tri(3) pozita për avancim për prokurorët e shtetit në PSRK
Vendim Nr.1323.2017 - Themelohet Komisioni Zgjedhor i KPK-së për zhvillimin e zgjedhjeve për anëtarin e KPK-së nga radhët e prokurorëve të Prokurorisë së Apelit
Vendim Nr.1322.2017 - Për shpalljen e zgjedhjeve për anëtar të KPK-së nga radhët e prokurorëve të Prokurorisë së Apelit
Vendim Nr.1321.2017 - Miratohet Rregullorja Nr.06.2017 për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr.02.2015, për zgjedhjen e anëtarëve të KPK-së
Vendim Nr.1269.2017 - Rishpallet konkursi publik për anëtarin e KPK-së nga radhët e Shoqërisë Civile
Vendim Nr.1268.2017 - Aprovohen raportet e punës për periudhën janar-qershor 2017, të katër komisioneve të përhershme të KPK
Vendim Nr.1267.2017 - Themelohet Grupi punues për plotësim ndryshimin e Udhëzimit Administrativ për normën orientuese vjetore
Vendim Nr.1266.2017 - Themelohet Grupi punues për Hartimin e strategjisë për zvogëlimin e ngarkesës me të gjitha lendet e veprave penale karakteristike