210 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Vendim Nr.1190.2017 - Miratohen tri (3) raporte lidhur me veprat penale karakteristike
Vendim Nr.1441.2017 - Plotësohet dhe ndryshohet Vendimi i KPK-së, KPK.Nr.459.2017, i datës 4 shtator 2017
Vendim Nr.1440.2017 - Plotësohet dhe ndryshohet Vendimi i KPK-së, KPK.Nr.486.2017, i datës 4 shtator 2017
Vendim Nr.1439.2017 - Aprovohet kërkesa e koordinatores Nacionale për Zgjedhje Laura Pula, për kompensimin e prokurorëve dhe stafit mbështetës
Vendim Nr.1392.2017 - Për shpalljen e brendshme për tri(3) pozita për avancim për prokurorët e shtetit në PSRK
Vendim Nr.1323.2017 - Themelohet Komisioni Zgjedhor i KPK-së për zhvillimin e zgjedhjeve për anëtarin e KPK-së nga radhët e prokurorëve të Prokurorisë së Apelit
Vendim Nr.1322.2017 - Për shpalljen e zgjedhjeve për anëtar të KPK-së nga radhët e prokurorëve të Prokurorisë së Apelit
Vendim Nr.1321.2017 - Miratohet Rregullorja Nr.06.2017 për ndryshimin dhe plotësimin e Rregullores Nr.02.2015, për zgjedhjen e anëtarëve të KPK-së
Vendim Nr.1269.2017 - Rishpallet konkursi publik për anëtarin e KPK-së nga radhët e Shoqërisë Civile
Vendim Nr.1268.2017 - Aprovohen raportet e punës për periudhën janar-qershor 2017, të katër komisioneve të përhershme të KPK
Vendim Nr.1267.2017 - Themelohet Grupi punues për plotësim ndryshimin e Udhëzimit Administrativ për normën orientuese vjetore
Vendim Nr.1266.2017 - Themelohet Grupi punues për Hartimin e strategjisë për zvogëlimin e ngarkesës me të gjitha lendet e veprave penale karakteristike
Vendim Nr.1265.2017 - Miratohet Raporti i Komisionit Mbikëqyrës i zbatimit të të Planit Strategjik (2016-2018)
Vendim Nr.1264.2017 - Miratohet Raporti për aktivitetet dhe rekomandimet e Koordinatorit Kombëtar për luftimin e krimeve ekonomike, prill-qershor 2017
Vendim Nr.1263.2017 - provohet kërkesa e Kryeprokurorit te PSRK-së për transferimin e prokurorit Afrim Shefkiu
Vendim Nr.1191.2017 – Prokurori Bahri Hyseni, anëtar i KPK-së, caktohet për mbikëqyrjen e zbatimit të rekomandimeve të miratuara në takimin e KPK-së të datës 4 shtator 2017
Vendim Nr.1174.2017 - Aprovohet kërkesa e Kryeprokurorit të Shtetit, për vazhdimin e transferimit të prokurorit Agron Qalaj
Vendim Nr.1168.2017 - Miratohet Raporti i Komisionit për Vlerësimin e performancës së katër(4) prokurorëve të shtetit me mandat fillestar
Vendim Nr.1099.2017 - Themelohet komisioni AD HOC për rishqyrtimin e kërkesës se z. Hilmi Zhitia, të datës 01.08.2012
Vendim Nr.1063.2017 - Autorizohet Kryesuesi i KPK-së z. Blerim Isufaj, për nënshkrimin e memorandumeve dhe marrëveshjeve tjera me institucionet vendore dhe ndërkombëtare