199 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
UDHËZIM - Nr.02.2016-Për përdorimin e tel. fiks dhe mobil në KPK dhe në Prokuroritë e Rep. së Kosovës
UDHËZIM - Nr.01.2016-Percaktimi i shpenzimeve te reprezentacionit
UDHËZIM - Nr.780.2016, lidhur me rastet e dhunës në familje