197 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Vendim Nr.1594.2016 - miratohet Rregullorja Nr.09.2016 për Veprimtarinë, Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të Kosovës
Vendim Nr.1604.2016 - Shyqyri Syla, kryeprokuror i Prokurorisë Themelore të Mitrovicës, emërohet edhe për një mandat shtesë për katër vite, si Kryeprokuror i kësaj prokurorie
Vendim Nr.1603.2016 - Jetish Maloku, kryeprokuror i Prokurorisë Themelore të Gjilan, emërohet edhe për një mandat shtesë për katër vite, si Kryeprokuror i kësaj prokurorie
Vendim Nr.1602.2016 - Imer Beka, kryeprokuror i Prokurorisë Themelore të Prishtinës, emërohet edhe për një mandat shtesë për katër vite, si Kryeprokuror i kësaj prokurorie
Vendim Nr.1601.2016 - Admir Shala, prokuror në Prokurorin Speciale të Kosovës, emërohet Kryeprokuror i Prokurorisë Themelore të Prizrenit
Vendim Nr.1600.2016 – Agim Kurmehaj, prokuror në Prokurorin Themelore në Pejë, emërohet Kryeprokuror i kësaj prokurorie
Vendim Nr.1599.2016 - Ali Selimaj, prokuror në Prokurorin Themelore në Gjakovë, emërohet Kryeprokuror i kësaj prokurorie
Vendim Nr.1598.2016 - Shukri Jashari, prokuror në Prokurorin Themelore në Ferizaj, emërohet Kryeprokuror i kësaj prokurorie
Vendim Nr.1597.2016 - Ikramije Bojaxhiu anëtare e Komisionit për Vlerësimin e Përformancës së Prokuroreve, angazhohet me punë të përhershme në kuadër të këtij komisioni
Vendim Nr.1481.2016 - aprovohet doreheqja e z.Visar Musa
Vendim Nr.1485.2016 - aprovohet kërkesa e kryeprokurorit të PSRK-së për vazhdimin e transferit të përkohshëm të prokurorit Abdurrahim Islami
Vendim Nr.1484.2016 - aprovohet kërkesa e kryeprokurores së Prokurorisë Themelore të Gjakovës, Shpresa Bakija
Vendim Nr.1482.2016 - themelohet Komisionit për vlerësimin e kandidatëve për kryeprokuror të prokurorive themelore
Vendim Nr.1480.2016 - miratohet propozimi i politikave për ngritjen e kapaciteteve profesionale për prokurorë dhe stafin mbështetës të sistemit prokurorial për vitin 2017
Vendim Nr.1320.2016 - Valdrin Krasniqi, Zyrtar Ligjor në SKPK, caktohet Zyrtar për qasje në dokumente publike në sistemin prokurorial të Kosovës
Vendim Nr.1273.2016 – Shpallet konkursi për kryeprokuror të prokurorive Themelore
Vendim Nr.1244.2016 – themelohet grupi punues për monitorim dhe vlerësim të zbatimit të Planit Strategjik 2016-2017 të KPK
Vendim Nr.1243.2016 - miratohet Plani i Veprimit i Planit Strategjik 2016-2017 i KPK-së
Vendim Nr.1241.2016 -miratohet Rregullorja Nr.08.2016, për emërimin e kryeprokurorëve
Vendim Nr.1190.2016 - anëtari i KPK-së, prokurori Arben Ismajli, zgjedhet kryesues i KD-së
Vendim Nr.1189.2016 - aprovohet kërkesa e prokurorit Idain Smailji, për tu liruar nga pozita e kryesuesit të KD-së
Vendim Nr.1188.2016 - miratohet Raporti i Mekanizmit Përcjellës nder-institucional për harmonizimin e statistikave për veprat penale karakteristike-Janar-Qershor 2016
Vendim Nr.1144.2016 - Haxhi Derguti emërohet Kryeprokuror në Prokurorinë e Apelit
Vendim Nr.1143.201 - Reshat Millaku emërohet Kryeprokuror në PSRK
Vendim Nr.1142.2016 - Ismije Maxhuni caktohet Koordinatore për Emërim, Transferim dhe avancim te Proku8roreve te Shtetit
Vendim Nr.1141.2016 - miratohet Raporti tre (3) mujor prill-qershor 2016 për aktivitetet dhe rekomandimet e Koordinatorit Kombëtar për luftimin e Krimit Ekonomik
Vendim Nr.1131.2016 - miratohet raporti i komisionit për transferimin dhe avancimin e prokurorëve të Shtetit
Vendim Nr.934.2016 - ndryshohet dhe plotësohet neni 3 dhe 8 i Rregullores Nr.01.2015 mbi rolin dhe veprimtarinë e Bordit Drejtues te Projektit TIK-SMIL
Vendim Nr.932.2016 - miratohet Rregullorja Nr.07.2016 për procedurën disiplinore për anëtarët e KPK-së
Vendim Nr.931.2016 - miratohet Raporti i Komisionit për vlerësimin e Performancës se njëmbëdhjetë prokurorëve të Shtetit me mandat të përhershëm
Vendim Nr.930.2016 - miratohet emërimi i znj.Valeria Bolici, për të shërbyer si prokurore e EULEX-it
Vendim Nr.929.2016 - aprovohet kërkesa për vazhdimin e mandatit të shtatëmbëdhjetë (17) prokurorëve të EULEX-it
Vendim Nr.845.2016 - Ali Selimaj prokuror në PTH - Gjakovë i vazhdohet mandati si ushtrues detyre i Kryeprokurorit të PTH - Gjakovë deri më 31 dhjetor
Vendim Nr.844.2016 - miratohet raporti i grupit të ekspertëve për projektin TIK SMIL
Vendim Nr.843.2016 - miratohet kërkesa e prokurorëve, Enver Krasniqi, Rafet Halimi, Shkelzen Ibrahimi për studime në SHBA
Vendim Nr.805.2016 - për caktimin e njëmbëdhjete (11) pozitave për avancim te prokurorëve në Prokuroritë e Republikës së Kosovës
Vendim Nr.804.2016 - ndryshohet Vendimi i KPK-së Nr.395.2015
Vendim Nr.803.2016 - Valdrin Krasniqi Zyrtar Ligjor në SKPK, caktohet Sekretar i Komisionit për Çështje Normative të KPK-së
Vendim Nr.802.2016 - miratohet Raporti i Koordinatorit Kombëtar tetor - dhjetor 2015 dhe janar - mars 2016
Vendim Nr.801.2016 - Arben Ismaili Prokuror në PTH – Gjilan, caktohet pikë kontakti në rastet që kanë të bëjnë me kërcënimet ndaj prokurorëve
Vendim Nr.676.2016 - Abdurrahim Islami Prokuror në PTH – Prishtinë, transferohet në PSRK nga 1 qershori deri më 31 nëntor 2016
Vendim Nr.668.2016 - Lavdim Krasniqi Drejtor i SKPK-së, caktohet ushtrues detyre i Drejtorit të NJSHPP-së
Vendim Nr.667.2016 - ndryshohet Vendimi KPK Nr.159.2015 i KPK-së
Vendim Nr.666.2016 - Themelohet Komisioni për shqyrtimin e aplikacioneve të kryeprokurorëve, në këtë përbërje
Vendim Nr.665.2016 - miratohet Raporti Analitik për vitet 2013, 2014 dhe 2015 për veprat penale karakteristike të mekanizmit përcjellës
Vendim Nr.664.2016 - miratohet Rregullorja për Komunikim Publik
Vendim Nr.663.2016 - Miratohet Rregullorja për Njësinë Ndërlidhëse për Përgjimet
Vendim - Nr.644.2016 - vazhdohet afati për aplikim, transferim dhe avancimin e prokurorëve të Shtetit
Vendim Nr.490.2016 - për shpalljen e konkursit të brendshëm për emërimin e Kryeprokurorit të PA-së dhe Kryeprokurorit të PSRK-së
Vendim Nr.489.2016 - Shqipe Hykolli, Zyrtare Ligjore në SKPK, caktohet sekretare e Komisionit për transferim dhe avancim të prokurorëve të shtetit
Vendim Nr.488.2016 - themelohet Komisioni për transferim dhe avancim të prokurorëve të shtetit
Vendim Nr.487.2016 - për shpalljen e brendshme për transferimin dhe avancimin e prokurorëve të shtetit
Vendim Nr.486.2016 - miratohet Rregullorja Nr.04.2016 për Bashkëpunim Institucional
Vendim Nr.485.2016 miratohet Raporti Vjetor për vitin 2015 i Mekanizmit Përcjellës ndërinstitucional për harmonizimin e statistikave për veprat penale karakteristike
Vendim Nr.483.2016 - Ndryshohet Vendimi i KPK Nr.140.2015 për themelimin e Komisionit për intervistimin e kandidatëve për prokuror në integrimin e komunitetit jo shumicë
Vendim Nr.482.2016 - Harmonizimi i koeficientit të menaxherëve të NJSHPP
Vendim - Nr.428.2016 - Refuzohet kërkesa e praktikantëve që kanë qenë të sistemuar në sistemin prokurorial të Kosovës
Vendim - Nr.426.2016 - Aprovohet Raporti i Komisionit për shqyrtimin e përshtatshmërisë së kandidatëve të nominuar nga shoqëria civile për anëtar të KPK-së
Vendim - Nr.425.2016 - Refuzohet kërkesa e avokatit Ethem Rogova
Vendim - Nr.424.2016 - Caktohet Grupi i ekspertëve të prokurorive të cilët do të punojnë në Projektin TIK-SMIL
Vendim - Nr.423.2016 - Caktohet Grupi Punues i përdorueseve të Projektit TIK-SMIL
Vendim - Nr.422.2016 - z.Ali Selimaj prokuror në Prokurorinë Themelore të Gjakovës caktohet ushtrues detyre i Kryeprokurorit në Prokurorinë Themelore të Gjakovës
Vendim - Nr.420.2016 - Miratohet Rregullorja NR.03.2016 për transferimin dhe avancimin e prokurorëve të Shtetit
Vendim - Nr.321.2016 - Themelohet Komisioni për Rishqyrtim
Vendim - Nr.320.2016 - z. Lavdim Krasniqi, Drejtor i SKPK-së, caktohet Administrator i Rekrutimit dhe Provimit
Vendim - Nr.319.2016 - Miratohet deklarata për shqyrtimin e rastit të dyshimit për kërcenim ndaj prokurorit të PSRK-së
Vendim - Nr.318.2016 - Themelohet Komisioni për emërim të prokurorëve të Shtetit
Vendim - Nr.317.2016 - Për caktimin e njëzetedy (22) pozitave për prokuror në Departamentin e Përgjithshëm të prokurorive Themelore
Vendim - Nr.292.2016 - Përfundimi i mandatit të z. Suad Kuraja, prokuror në PSRK
Vendim - Nr.291.2016 - Aprovohet dorëheqja e z. Basri Morina, prokuror në PTH - Prishtinë
Vendim - Nr.288.2016 - Aprovohet kërkesa e Kryeprokurorit të PTH - Prishtinë për caktimin e prokurorëve përgjegjës të departamenteve
Nr.203.2016-Vendim-Themelimi i Grupit Punues per shqyrtimin e rastit te z.Admir Shala
Nr.202.2016-Vendim-Kompensimi i anetareve te KPK-se
Vendim - Nr.183.2016 - Themelohet Komisioni për Buxhet, Financa dhe Personel
Vendim - Nr.182.2016 - Për shpalljen e konkursit publik për njëzetedy (22) pozita për prokurorë në Departamentin e Përgjithshëm të Prokurorive Themelore
Vendim - Nr.181.2016 - Shfuqizohet Vendimi i KPK.Nr.338.2015, dt. 1 dhjetor 2015
Vendim - Nr.180.2016 - Plotësohet vendimi i KPK.Nr.243.2015 me anëtar rezervë të Komisionit Disiplinor
Vendim - Nr.179.2016 - Miratohet Plani Strategjik 2016-2018 i KPK-së
Vendim - Nr.178.2016 - Themelohet Komisioni për çështje Normative
Vendim - Nr.177.2016 - Themelohet Komisioni për Vlerësimin e Përformancës së prokurorëve
Vendim - Nr.176.2016 - Anulohet Konkursi i brendshëm KPK.Nr.296.2015, i shpallur me dt. 5 nëntor 2015
Vendim - Nr.172.2016 - Z. Lavdim Krasniqi, emërohet Drejtor i Sekretariatit të KPK-së