196 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Rregullore Nr.09.2016 - për Veprimtarinë, Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të Kosovës
Rregullore Nr.08.2016 - për emërimin e Kryeprokurorëve
Rregullore NR.07.2016 - për procedurën disiplinore për anëtarët e KPK-së
Rregullore Nr.06.2016 – për Komunikim Publik
Rregullore Nr. 05.2016 – për Njësinë Ndërlidhëse për Përgjime
Rregullore Nr.04.2016 - për Bashkëpunim Institucional
Rregullore Nr.03.2016 - për transferimin dhe avancimin e prokurorëve të Shtetit