146 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Memorandum mirëkuptimi në mes Këshillit Gjyqesor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës
Memorandumi i bashkëpunimit në mes Prokurorit të shtetit dhe Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë
Deklaratë e përbashkët në mes zyrës së kryeprokurorit të shtetit dhe ministrisë së drejtësisë së turqisë
Memorandum bashkëpunimi për koordinim dhe mbështetje për njësinë për bashkëpunimin ndërkombëtar në zbatim të ligjit