143 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Vendim Nr. 358/2014 Themelohet Grupi Punues për hartimin e raportit lidhur me skadimin e mandatit të anëtarëve të KPK
Vendim Nr. 357/2014 Miratohet Raporti i Prokurorisë së Aplit lidhur me zbatimin e planit të veprimit
Vendim Nr. 356/2014 Aprovohet kërkesa e prokurorit z. Agron Uka
Vendim Nr. 355/2014 Autorizohet Komisioni për Akte Normative që të shqyrtojë kërkesën e Koordinatorit Kombëtar për luftimin e krimit ekonomik për delegimin e stafit
Vendim Nr. 354/2014 Ndryshohet vendimi i KPK-së për themelimin e Komisionit për Rishqyrtim i datës 18 tetor 2013 me nr. 221/2013
Vendim Nr. 353/2014 Refuzohet kërkesa e z.Sylejman Sopa - Menaxher i Zyrës për Trajnime
Vendim Nr. 352/2014 znj. Lindita Memeti, administratore në ZKSH, caktohet Sekretare e Komisionit Disiplinor ë KPK
Vendim Nr. 351/2014 Miratohet Raporti i NJSHPP për ralizimin e planit të punës për vitin 2014
Vendim Nr. 350/2014 Miratohet plani vjetor i punës së NJSHPP për vitin 2015
Vendim Nr. 349/2014 Propozimi për shkarkim të prokurorit z. Zejnel Kodra për shkak te arritjës së moshës së pensionimit
Vendim Nr. 348/2014 Miratohet propozimi për emërimin e znj. Pascal Kaell prokurore në PSRK
Vendim Nr. 347/2014 Themelohet Komisioni për Ri konsiderim i KPK-së
Vendim Nr. 346/2014 Themelohet Paneli i KPK-së për Shqyrtimin Preliminar
Vendim Nr. 322/2014 Autorizohet Sekretariati i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit për hartimin e Rregullorës për Procedurat dhe Kriteret e Përzgjedhjës së anëtarëve të rinjë të KPK
Vendim Nr. 321/2014 Aprovohet kërkesa e prokurorit z. Bahri Hyseni
Vendim Nr. 320/2014 Plotësohen neni 5 me paragrafët D dhe E si dhe neni 11 me paragrafin 3 të Udhëzimit Administrativ Nr. 02/2014
Vendim Nr. 319/2014 Aprovohet kërkesa e prokurorit z. Kujtim Munishi
Vendim Nr. 317/2014 Themelohet Grupin Punues për hartimin e planit të veprimit lidhur me të gjeturat e Raportit të Progresit
Vendim Nr. 316/2014 Themelohet Komisioni për Rishqyrtimin e kërkesave të kandidatëve që kanë aplikuar për prokuror në ZKSH
Vendim Nr. 315/2014 Autorizohet Sekretariati i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit për hartimin e raportit lidhur me kërkesën e Shoqatës Sindikale të Prokurorive