143 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Vendim Nr. 358/2014 Themelohet Grupi Punues për hartimin e raportit lidhur me skadimin e mandatit të anëtarëve të KPK
Vendim Nr. 357/2014 Miratohet Raporti i Prokurorisë së Aplit lidhur me zbatimin e planit të veprimit
Vendim Nr. 356/2014 Aprovohet kërkesa e prokurorit z. Agron Uka
Vendim Nr. 355/2014 Autorizohet Komisioni për Akte Normative që të shqyrtojë kërkesën e Koordinatorit Kombëtar për luftimin e krimit ekonomik për delegimin e stafit
Vendim Nr. 354/2014 Ndryshohet vendimi i KPK-së për themelimin e Komisionit për Rishqyrtim i datës 18 tetor 2013 me nr. 221/2013
Vendim Nr. 353/2014 Refuzohet kërkesa e z.Sylejman Sopa - Menaxher i Zyrës për Trajnime
Vendim Nr. 352/2014 znj. Lindita Memeti, administratore në ZKSH, caktohet Sekretare e Komisionit Disiplinor ë KPK
Vendim Nr. 351/2014 Miratohet Raporti i NJSHPP për ralizimin e planit të punës për vitin 2014
Vendim Nr. 350/2014 Miratohet plani vjetor i punës së NJSHPP për vitin 2015
Vendim Nr. 349/2014 Propozimi për shkarkim të prokurorit z. Zejnel Kodra për shkak te arritjës së moshës së pensionimit
Vendim Nr. 348/2014 Miratohet propozimi për emërimin e znj. Pascal Kaell prokurore në PSRK
Vendim Nr. 347/2014 Themelohet Komisioni për Ri konsiderim i KPK-së
Vendim Nr. 346/2014 Themelohet Paneli i KPK-së për Shqyrtimin Preliminar
Vendim Nr. 322/2014 Autorizohet Sekretariati i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit për hartimin e Rregullorës për Procedurat dhe Kriteret e Përzgjedhjës së anëtarëve të rinjë të KPK
Vendim Nr. 321/2014 Aprovohet kërkesa e prokurorit z. Bahri Hyseni
Vendim Nr. 320/2014 Plotësohen neni 5 me paragrafët D dhe E si dhe neni 11 me paragrafin 3 të Udhëzimit Administrativ Nr. 02/2014
Vendim Nr. 319/2014 Aprovohet kërkesa e prokurorit z. Kujtim Munishi
Vendim Nr. 317/2014 Themelohet Grupin Punues për hartimin e planit të veprimit lidhur me të gjeturat e Raportit të Progresit
Vendim Nr. 316/2014 Themelohet Komisioni për Rishqyrtimin e kërkesave të kandidatëve që kanë aplikuar për prokuror në ZKSH
Vendim Nr. 315/2014 Autorizohet Sekretariati i Zyrës së Kryeprokurorit të Shtetit për hartimin e raportit lidhur me kërkesën e Shoqatës Sindikale të Prokurorive
Vendim Nr. 314/2014 Autorizohet Komisioni për Akte Normative që të hartojë Rregulloren lidhur me angazhimin e prokurorëve jashtë orarit të punës
Vendim Nr. 298/2014 Obligohet Prokuroria e Apelit, të analizoj dhe të paraqet raportin vlerësues me shkrim para KPK
Vendim Nr. 297/2014 Themelohet Zyra për Komunikim me Media dhe Publikun
Vendim Nr. 296/2014 PSRK të akomodohet në objektin "E" të Pallatit të Drejtësisë
Vendim Nr. 295/2014 Miratohet raporti tetë mujor mbi zbatimin e Planit të Veprimit për rritjen e efikasitetit
Vendim Nr. 294/2014 Themelohet grupi punues për hartimin e rregullores për komunikim me publikun
Vendim Nr. 293/2014 Plotësohet Vendimi me numër: KPK/Nr.53/2013
Vendim Nr. 292/2014 Miratohet raporti vlerësues të IKD
Vendim Nr. 291/2014 z.Xhavit Osmani, Prokuror DP-PTH Gjakovë, trasferohet në Departament për të Mitur
Vendim Nr. 290/2014 z.Ali Selimaj, Prokuror DP-PTH Gjakovë, trasferohet në Departament për Krime të Rënda
Vendim Nr. 289/2014 Aprovohet kërkesa e prokurorit z. Besim Kelmendi
Vendim Nr. 288/2014 Aprovohet kërkesa e prokurores znj. Arbëresha Shala
Vendim Nr. 287/2014 Plotësohet Vendimi me numër: KPK/Nr.52/2013
Vendim Nr. 262/2014 Miratohet Udhëzimi Administrativ për procedurat e kompenzimit të mbrojtësve me shpenzime publike në PSH
Vendim Nr. 261/2014 z.Elez Blakaj, Prokuror DP-PTH Prishtinë, trasferohet në Departament për Krime të Rënda
Vendim Nr. 260/2014 z.Florent Mulaj emërohet anëtarë jo prokuror i KPK, nga radhët e shoqërisë civile me mandat pesë vjeqar
Vendim Nr. 259/2014 Miratohet NJSHPP lidhur me shpërndarjen e 17 pozitave të reja
Vendim Nr. 258/2014 Miratohet Raporti gjatë (6) mujor i punës për vitin 2014
Vendim Nr. 257/2014 Plotësohet Vendimi me numër: KPK/Nr. 218/2013
Vendim Nr. 256/2014 Për Themelimin e Komisionit për emërim në PSRK
Vendim Nr. 255/2014 Për Themelimin e Komisionit për emërim në ZKSH
Vendim Nr. 254/2014 Për Themelimin e Komisionit për Procesin e Rekrutimi
Vendim Nr. 253/2014 Për shpalljen e konkursit publik për prokurorë në DP të PTH-ve
Vendim Nr. 252/2014 Në pajtim me NSHPP, 17 pozita e reja për prokurorë nëpër PTH
Vendim Nr. 251/2014 Për shpalljen e konkursit të brendshëm për prokurorë në ZKSH dhe PSRK
Vendim Nr. 250/2014 Ndryshohet neni 4 pika 9 e Rregullores Nr. 03/2013
Vendim Nr. 241/2014 Miratohet raporti përfundimtar për punën e Komisionit për Vlerësimin e Performancës së Prokurorëve
Vendim Nr. 198/2014 Miratohet kërkesa e Kryeprokurorit të PTH - Prizren
Vendim Nr. 197/2014 z. Shukri Jashari, Prokuror në DP të PTH - Ferizaj, transferohet në DKR
Vendim Nr. 195/2014 Miratohet Raporti tremujor për aktivitetet
Vendim Nr. 193/2014 Mitratohet pyetësori për prokurorë dhe gjyqtarë rreth zbatimit të Kodit të ri të Procedurës Penale
Vendim Nr. 190/2014 Shtyhet afati i dorëzimit te propozimeve
Vendim Nr. 187/2014 Kryeprokuror i PTH - Prizren, caktohet UD së Kryeprokurorit të Shtetit
Vendim Nr. 181/2014 KPK aprovoi Procedurat Standarde të Veprimit për përzgjedhjen e shënjestrave të krimeve të rënda
Vendim Nr. 179/2014 Themelohet komisioni p??r vlerësimin e aplikacioneve nga shoqëria civile
Vendim Nr. 178/2014 Themelohet Grupi Punues për Shqyrtimin e katalogut të rekomandimeve
Vendim Nr. 177/2014 Miratohet kërkesa e z/ Agron Qalaj, Kryeprokuror i PTH- Ferizaj
Vendim Nr. 174/2014 Propozim për shkrakimin nga pozita e Kryeprokurorit të Shtetit
Vendim Nr. 172/2014 Përsëritet tërë proceduar e procesit të nominimit dhe propozimit për emërim për Kryeprokuror të Shtetit
Vendim Nr. 168/2014 Referentet e Prokurorisë së Apelit obligohet të jenë kujdestar, me qëllim të mbarëvajtjes së punës në këtë prokurori
Vendim Nr. 166/2014 z. Shqipdon Fazliu, prokuror në DP të PTH-Gjilan transferohet në DPK
Vendim Nr. 165/2014 Plotësohet Vendimi i KPK-se, i datës 4 mars 2013
Vendim Nr. 164/2014 z. Isuf Sadiku prokuror në DKR të PTH- Gjilan transerohet në DM
Vendim Nr. 163/2014 Ndryshohet Vendimi i KPK-se, për themelimin e Komisionin për Rishqyrtim
Vendim Nr. 157/2014 Ftohen Shoqëria civile në Republikën e Kosovës
Vendim Nr. 151/2014 z. Aleksander Lumezi, Kryeprokuror i Prokurorisë së Apelit, nominohet për Kryeprokuror të Shtetit të Republikës së Kosovesë
Vendim Nr. 147/2014 Miratohet lista e propozimeve për emërimin e prokurorëve për të shërbyer si Prokurorë të EULEX-it
Vendim Nr. 146/2014 Refuzohet e pabazuar kërkesa për ri-konsiderim e prokurorës znj. Laura Pula
Vendim Nr. 145/2014 Themelohet grupi punues për hartimin e Rregullores për caktimin e procedurave dhe kritereve për emërimin e Kryeprokurorit të Prokuroris së Apelit, PSRK dhe PTH
Vendim Nr. 141/2014 Znj. Sevdije Morina, ish zevendeskryeprokurore në PSRK caktohet ushtruese e detyrës së Kryeprokurorit të PSRK-së
Vendim Nr. 124/2014 KPK kërkon nga Kryeprokurorët e PTH dhe nga PSRK të Raportojnë para anëtarëve te KPK-së
Vendim Nr. 123/2014 Miratohet në parim Raporti i vlerësues të IKD-së
Vendim Nr. 122/2014 z. Idain Ismaili prokuror në Prokurorin e Apleit dhe njëherësh anëtar i KPK-së, emërohet nën-Kryetar i KPK-së
Vendim Nr. 95/2014 Aprovohet kërkesa për ndarjen e mjeteve nga buxheti i KPK-së për anëtarsimin në Shoqatën Botërore të Prokurorëve
Vendim Nr. 93/2014 Obligohet Komisioni për Buxhet dhe Financa që të shqyrtoj shkresën e datës 01.04.2014
Vendim Nr. 92/2014 Miratohet kërkesat e z. Agron Qalaj - Kryeprokuror PTH Ferizaj dhe z. Arian Gashi - Prokuror PTH Gjakovë
Vendim Nr. 91/2014 Themelohet Komisioni p?r ri-konsiderim i KPK-së
Vendim Nr. 90/2014 Themelohet Paneli i KPK-së për Shqyrtimin Preleminar
Vendim Nr. 89/2014 Miratohet Raporti i punës së prokurorive për 2013
Vendim Nr. 74/2014 KPK vendos për shpalljen e konkursit të brendshëm për poziten e Kryeprokurorit të shtetit
Vendim Nr. 72/2014 Miratohet agjenda e takimeve të KPK-së për vitin 2014
Vendim Nr. 71/2014 Plotësohet Vendimi Nr. 46/2014 për caktimin e prokurorëve
Vendim Nr. 70/2014 Obligohet Komisioni për Buxhet dhe Financa
Vendim Nr. 69/2014 KPK obligon Kryeprokurorin e Shtetit
Vendim Nr. 68/2014 Themelohet Komisioni për shpërndarjen/caktimin e 25 pozitave të reja
Vendim Nr. 67/2014 Aprovohet kërkesa e Kryeprokurorit z. Jetish Maloku
Vendim Nr. 66/2014 KPK e propozon z. Elez Blakaj, në cilësinë e anëtarit të KD në IGJK
Vendim Nr. 65/2014 Ftohet z. Shqipdon Fazliu, Koordinator Kombëtarë
Vendim Nr. 63/2014 Miratohet raporti një (1) vjeqar i punës së PTH Gjilan dhe Prizren për vitin 2013
Vendim Nr. 53/2014 Miratohet Plani i Punës (Projekt TIK/SMIL)
Vendim Nr. 49/2014 Aprovohet kërkesa e znj. Mehreme Hoxha, prokrore-PTH Prizren
Vendim Nr. 48/2014 KPK sipas shkresës se Forumit të gjyqtareve dhe prokuroreve
Vendim Nr. 47/2014 KPK sipas shkresës se Forumit të gjyqtareve dhe prokuroreve
Vendim Nr. 46/2014 Miratohet Anketa e Prokurorëve të Kosovës
Vendim Nr. 45/2014 Aprovohet Raporti i NJSHPP -së
Vendim Nr. 44/2014 Miratohet Raporti një (1) vjeqarë i Punës së PSRK -së
Vendim Nr. 28/2014 Për caktimin e regjistrave dhe librave për evidentimin e lëndëve
Vendim Nr. 27/2014 Për hartimin e planit vjetor të punës të KPK-së
Vendim Nr. 26/2014 Për hartimin e Rregullores për procedurën e zgjedhjes së Kryeprokurorirt të Shtetit
Vendim Nr. 23/2014 Miratohet dorëheqja e z/Arben Ramadani, Prokuror PTH-Prizren
Vendim Nr. 22/2014 Miratohet dorëheqja e znj/Vlora Banushaj, Prokurore PTH-Pejë
Vendim Nr. 21/2014 Hartimi i Raportit vjetor të punës - 2013
Vendim Nr. 20/2014 Aprovohet Raporti i SZKPSH për ralizimin e buxhetit