142 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Vendim Nr.236.2018 - Ndryshohet pika 1 e Vendimit KPK.Nr.48.2016, dt. 12 shkurt 2016 për themelimin e Komisionit për Vlerësimin e Performancës së Prokurorëve
Vendim Nr.235.2018 - Themelohet Komisioni për Transferim dhe Avancim të Prokurorëve të Shtetit
Vendim Nr.221.2018 - Aprovohet rekomandimi i Komisionit për shqyrtimin e kërkesës për kompensim të ish prokurorit Suad Kuraja
Vendim Nr.220.2018 - Miratohet Udhëzimi Administrativ Nr.01.2018, për caktimin e normës orientuese për prokurorët e Shtetit
Vendim Nr.212.2018 - Aprovohet kërkesa e Agjencionit UBO Consulting
Vendim Nr.189.2018 - për shpalljen e brendshme për pese(5) pozita për avancim të prokurorëve të Shtetit në PSRK
Vendim Nr.47.2018 - Miratohet Raporti i Mbikëqyrësit të zbatimeve të tetë rekomandimeve
Vendim Nr.46.2018 - Miratohet Lista e prokurorëve që do të vlerësohen gjatë vitit 2018
Vendim Nr.45.2018 - Miratohet Plani i Punës së KPK-së për vitin 2018
Vendim Nr.36.2018 - Miratohet Raporti i Komisionit për Vlerësimin Performancës së 23 prokurorëve të shtetit
Vendim Nr.33.2018 - Miratohet Raporti përfundimtar i Komisionit për Vlerësimin Performancës së 12 prokurorëve
Vendim Nr.06.2018 - Themelohet Komisioni për shqyrtimin e kërkesës se ish prokurorit të shtetit Suad Kuraja
Vendim Nr.05.2018 - Miratohet Strategjia për Komunikim Publik e sistemit prokurorial
Vendim Nr.04.2018 - Miratohet Raporti i Komisionit për Mbikëqyrjen e zbatimit të Planit Strategjik 2016-2018
Vendim Nr.03.2018 - Miratohet kërkesa e prokurores Ardita Beqiraj-Hyseni
Vendim Nr.1615.2017 - Miratohet Raporti përfundimtar i Komisionit për Vlerësimin e performancës së tre prokurorëve
Vendim Nr.1614.2017 - Miratohet Raporti për aktivitetet e KKLKE, korrik-shtator 2017
Vendim Nr.1613.2017 - Për caktimin e 7 zyrtarëve, si persona përgjegjës për referimin e lendeve në procedure të ndërmjetësimit
Vendim Nr.1610.2017 - Miratohet Raporti i Komisionit Zgjedhor të KPK-së
Vendim Nr.1609.2017 - Miratohet Raporti i Komisionit për shqyrtimin e përshtatshmërisë se kandidatëve të shoqërisë civile për anëtarë të KPK