103 - Legjislacionii | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Vendim Nr. 270/2013 Caktohet pikë kontakti i PSH me Euro-Just dhe EJN
Vendim Nr. 269/2013 Refuzohet kërkesa e PTH-Pejë
Vendim Nr. 268/2013 Raportimi për ralizimin e buxhetit 2013
Vendim Nr. 267/2013 Vazhdimi i konkursit për Prokuror
Vendim Nr. 266/2013 Raport për zbatimin e planit të veprimit
Vendim Nr. 263/2013 Miratohet plani vjetor i punës së NJSHPP-së
Vendim Nr. 262/2013 Caktohet Koordinatori Kombëtarë - z. Shqipdon Fazliu
Vendim Nr. 260/2013 Aprovohet Rregullorja e Koordinatorit Kombëtarë
Vendim Nr. 237/2013 Kompenzim për ditën e zgjedhjeve -2013
Vendim Nr. 236/2013 për Kërkesën e Kryeprokurorit të PTH - Prishtinë
Vendim Nr. 235/2013 për koficientin e ZMNV-së
Vendim Nr. 234/2013 për Raportin e Progresit për vitin 2013
Vendim Nr. 232/2013 për transferim - z/Burim Qerkini
Vendim Nr. 230/2013 për transferim - z/Agron Bajrami
Vendim Nr. 230/2013 për transferim - z/Agron Bajrami
Vendim Nr. 229/2013 për transferim - z/Haki Gecaj
Vendim Nr. 228/2013 për transferim - z/Admir Shala
Vendim Nr. 227/2013 për transferim - znj/Drita Hajdari
Vendim Nr. 226/2013 për transferim - z/Blerim Isufaj
Vendim Nr. 226/2013 për transferim - z/Blerim Isufaj
Vendim Nr. 223/2013 për transferim - znj/ Shpresa Bakija
Vendim Nr. 222/2013 - z/Agim Kurmehaj
Vendim Nr. 221/2013 për themelimin e Komisionit për Rishqyrtim
Vendim Nr. 220/2013 për themelimin e Komisionit të Përhershëm për Vlerësimin e Performancës së Prokurorëve
Vendim Nr. 219/2013 për themelimin e Komisionit për Procesin e Emërimit të Prokurorëve
Vendim Nr. 218/2013 caktimi i listës së Prokurorëve për Komisionin për Procesin e Em?rimit të Prokurorëve
Vendim Nr. 215/2013 Miratohet Raporti Gjashtë mujor për Punën e PSH për vitin 2013
Vendim Nr. 213/2013 Aprovohet Rregullorja mbi mandatin, strukturën dhe funksionimin e ZMNV-së
Vendim Nr. 179/2013 Për Dekretim - z/Shukri Jashari
Vendim Nr. 178/2013 Për Dekretim - z/Burim Qerkini
Vendim Nr. 177/2013 Për Dekretim - z/Elez Blakaj
Vendim Nr. 176/2013 Për Dekretim - z/Ruhan Salihu
Vendim Nr. 175/2013 Për Dekretim - z/Veton Shabani
Vendim Nr. 174/2013 Për Dekretim - z/Ali Selimaj
Vendim Nr. 173/2013 Për Dekretim - z/Ali Ajdini
Vendim Nr. 172/2013 Për Dekretim - z/Agron Bajrami
Vendim Nr. 168/2013 Kompensimi retroaktiv i Ekspertëve Mjeko - Ligjor
Vendim Nr. 167/2013 Plani i Ragimit Emergjent për Mbrojtje nga Fatkeqësitë Natyrore dhe Fatkeqësitë tjera