171 - Konkurs | Keshilli Prokurorial i Kosoves
Konkurs - DREJTOR I NJËSITIT PËR SHQYRTIMIN E PERFORMANCËS SË PROKURORIVE
Njoftim për listën e ngushtë Administrator i larte TI
Njoftim për listën e ngushtë Administrator i Lartë për rrejtën shtetëror
Anulohet procedura e rekrutimit për pozitën Udhëheqës i Departamentit të Teknologjisë Informative
KONKURS - Zyrtarë për Informim dhe Monitorim të Mediave,
KONKURS - Zyrtar i Lartë për Komunikim me Publikun
KONKURS - Zyrtar i teknologjisë informative
KONKURS - Administrator i lartë i TI-së për baza të të dhënave , Tri (3) Pozita
NJOFTIM I KANDIDATEVE TE PERZGJEDHUR NE LISTEN E NGUSHTE
Njoftim lidhur me përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Udhëheqës i Zyrës për Përkthim dhe Lekturim
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Zyrtar Ligjor 1
Njoftim i kandidateve te perzgjedhur ne listen e ngushte per poziten Zyrtar Certifikues ne SKPK
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar Ligjor 1 - tri (3) pozita në Prokurorin Themelore. Prishtinë
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar Ligjor 1 - Një (1) pozitë në Prokurorin Themelore. Gjakovë
Njoftim për anulim -pozita udhëheqes i zyres per logjistike dhe mirembajtje
KONKURS I JASHTEM
KONKURS I BRENDSHEM IT
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën: Udheheqes i Zyres Ligjore
Njoftimi për përzgjedhjen përfundimtare -Udhëheqes i Divizionit për Administrat
Për Konkursin Për Drejtor të Njësitit për Shqyrtimin e Performancës së Prokurorisë
Njoftimi i kandidateve të përzgjedhur në listen e ngushte- Udhëheqes i zyres per logjistike dhe mirëmbajtje
Njoftim për Listën e Ngushtë pozita Udhëheqse e Divizionit per Administratë
8.1. Njoftim i kandidateve te perzgjedhur ne listen e ngushte per poziten Udheheqes i Zyres Ligjore ne SKPK
8.1. Njoftim i kandidateve te perzgjedhur ne listen e ngushte per poziten Udheheqes i Zyres per Perkthim dhe Lekturim ne SKPK
NJOFTIM - ANULOHET Shpallja e Brendshme për pozitën - Udhëheqës i Zyrës së Transportit në Sekretariatin e KPK-ës.
Konkurs- Drejtor NJSHPP
Konkurs - Zyrtar Ligjor 1, katër (4) pozita
Konkurs - Zyrtar Certifikues, një (1) pozitë
NJOFTIM për Përmbledhjen Përfundimtare për pozitën - Zyrtar i Prokurimit - Një (1) pozitë në Sekretariatin e KPK-ës
NJOFTIM për Përzgjedhjen Përfundimtare të kandidatit për pozitën- Zyrtar i Lartë Ekzekutiv - një (1) pozitë në Sekretariatin e KPK-ës
Njoftim për Përzgjedhjen Përfundimtare - Zyrtar Ligjor 1- Dhjetë (10) pozita - Prokuroria Themelore Prishtinë
Njoftim për Përzgjedhjen Përfundimtare - Zyrtar Ligjor 1 - Shtatë (7) pozita - Prokuroria Themelore Ferizaj
Njoftim për Përzgjedhjen Përfundimtare - Zyrtar Ligjor 1 - Nëntë (9) pozita - Prokuroria Themelore Prizren
Njoftim për Përzgjedhjen Përfundimtare - Pesë (5) pozita - Zyrtar Ligjor 1 - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës
Shpallja e brendshme Udhëheqës i Zyrës për Transport
Shpallje e brendshme Udhëheqës i Zyrës për Përkthim dhe Lektorim
Shpallja e brendshme Udhëheqës i Zyrës për Logjistikë dhe Mirëmbajtje
Shpallja e brendshme Udhëheqës i Zyrës Ligjore
Shpallja e brendshme Udhëheqës i Divizionit për Administratë
Rezultatet perfundimtar zyrtar ligjor 1 -Prokuroia Themelore Gjakovë
Rezultatet perfundimtar zyrtar ligjor 1 -Prokuroia Themelore Pejë
Njoftim lidhur me përzgjedhjen e Zyrtarit për Përkthime 3, katër pozita në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë.
Njoftimi i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë, Zyrtar i Lartë Ekzekutiv, një (1) pozitë
Njoftimi i kandidatëve të përzgjedhur në listën e e ngushtë për pozitën Zyrtar i Prokurimit 1, një (1) pozitë
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare, për pozitën Zyrtar Ligjor 1, një (1) pozitë në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë
Njoftim përfundimtar per poziten Zyrtar Ligjor
NJOFTIM për Përzgjedhjen Përfundimtare - Pozita - Zyrtar për Buxhet dhe Financa 2 - dy pozita PTH. Prishtinë
Konkurs për 116 praktikantë
Njoftim për kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë, pas Vendimit të Komisionit për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave në SKPK, për PTH Prishtinë, PTH Prizren dhe PTH Ferizaj
Njoftim për orarin e mbajtjes së testit me shkrim për pozitën Zyrtar Ligjor 1, tridhjetenëntë (39) pozita
Shpallje e Brendshme Nr.317.2018 - Për avancim të prokurorëve të shtetit
NJOFTIMI I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - ZYRTAR PËR BUXHET DHE FINANCA 2 - DY POZITA NË PTH. PRISHTINË
NJOFTIMI I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - Zyrtar për përkthime, 4 pozita në PTH Mitrovicë
LISTA PLOTËSUESE - NJOFTIMI I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës
LISTA PLOTËSUESE - NJOFTIMI I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - PTH. FERIZAJ
LISTA PLOTËSUESE - NJOFTIMI I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - PTH. PRIZEREN
LISTA PLOTËSUESE - NJOFTIMI I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - PTH. PRISHTINË
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë në Prokurorinë Themelore në Prishtinë
NJOFTIMI I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË-ZYRA E KRYEPROKURORIT SHTETIT
NJOFTIMI I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË-PROKURORIA THEMELORE PEJE
NJOFTIMI I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË-PROKURORIA THEMELORE MITROVICE
NJOFTIMI I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË-PROKURORIA THEMELORE GJAKOVE
NJOFTIMI I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - PROKURORIA SPECIALE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS - PESË (5) POZITA ZYRTAR LIGJOR 1
NJOFTIMI I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - PROKURORIA THEMELORE FERIZAJ - SHTATË (7) POZITA
NJOFTIMI I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË - PROKURORIA THEMELORE PRIZREN - NËNTË (9) POZITA ZYRTAR LIGJOR 1
Konkurs - Zyrtar i Lartë Ekzekutiv dhe Zyrtar i Prokurimit
Konkurs për 4 praktikant në Prokurorinë Themelore në Mitrovicë
Konkurs - Zyrtar për Buxhet dhe Financa 2, dy (2) pozita - PTH. Prishtinë dhe Zyrtar për Përkthime 3, katër (4) pozita - PTH. Mitrovicë
NJOFTIM - Për Përzgjedhjen Përfundimtare të kandidatëve
Shpallje e brendshme për avancim të prokurorëve të Shtetit në PSRK
Konkurs - Zyrtarë Ligjor, tridhjetenëntë (39) pozita
NJOFTIM - Për Përzgjedhjen Përfundimtare të kandidatëve - Zyrtar për Përkthime 3 - dy (2) pozita PTH. Mitrovicë
NJOFTIM - Për Përzgjedhjen Përfundimtare të kandidatit më të suksesshëm - Udhëheqës i Divizionit të Burimeve Njerëzore në Sekretariati e KPK-ës
Njoftim i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar për Përkthime 3, - Dy (2) pozita - PTH. Mitrovicë
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare Udhëheqës i Divizionit për sisteme elektronike
Konkurs për 40 praktikantë në Prokurorinë Themelore të Prishtinës
Njoftim për përzgjedhjen e Udhëheqësit të Departamentit për Teknologji Informative
Njoftim i kandidatëve të cilët kanë kaluar testin me shkrim Vozitës në ZMNV
NJOFTIM për Përzgjedhjen përfundimtare të kandidatit më të suksesshëm për pozitën Zyrtar Ligjor 1 një pozitë në PTH. Prishtinë
Njoftim - Lista e ngusht e kandidatëve për poziten Udhëheqës i Departamentit të teknologjisë Informative
Konkursi Zyrtar për Përkthime 3 PTH Mitrovicë, dy (2) pozita
Njoftim për kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë Udhëheqës i Divizionit për sisteme elektronike
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë për pozitën Vozitës në ZMNV
Njoftimi i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Pozita Zyrtar Ligjor 1, Një (1) pozitë - PTH. Prishtinë
Njoftim i kandidatëve të përzgjethur në listën e ngushtë Zyrtar për përkthime 3, Pth-Ferizaj
Konkurs për praktikant për periudhë një vjeçare në Prokurorinë Themelore në Pejë
Njoftim i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë për pozitën - Udhëheqës i Divizionit të Burimeve Njerëzore në SKPK
Udhëheqës i Departamentit për Teknologji Informative, Një ( 1 ) Pozitë, Rishpallje dhe Udhëheqës i Divizionit për sisteme elektronike (softuer), Një ( 1 ) Pozitë, Rishpallje (1)
Konkurs - Zyrtar Ligjor 1, një (1) pozitë PTH Prishtinë
NJOFTIM për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Zyrtar për Përkthime 3, një pozitë në SKPK
Konkurs - Asistent i Këshilltarit Rezident të Binjakëzimit
Konkursi për vozitës në ZMNV
Konkurs-Rishpallje për Zyrtar për Përkthime 3, një (1) pozitë në PTH Ferizaj
Zyrtar për Përkthime 3, një (1) pozitë në Sekretariatin e KPK-ës.
Lista perfundimtare e provimit per prokuror 2017
Udhëheqës i Divizionit për Burime Njerëzore një (1) pozitë në SKPK.
NJOFTIM-Rezultatet preliminare të provimit për prokurorë
Konkurs për pozitë Përkthyes në Sekretariatin e KPK-së
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Zyrtar për mbrojtje të viktimave në Gjilan
Njoftim për perzgjedhjen përfundimtare - Referent i Lartë PTH Gjakovë
Njoftim për Përzgjedhjen Përfundimtare për Pozitën - Zyrtar Ligjor 2, - dy (2) pozita në Prokurorin Themelore Prishtinë
Lista përfundimtare me kandidatët e nominuar për anëtar të Këshillit Prokurorial të Kosovës nga radhët e Prokurorisë së Apelit
Shpallje e brendshme për avancim të prokurorëve të shtetit
Njoftim për LISTEN E NGUSHTË - Zyrtar për Mbrojtje të Viktimave –një pozitë, ZMNV - Gjilan
Njoftimi i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar Ligjor 2, dy pozita PTH. Prishtinë
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushë - Referent i Lartë në PTH Gjakovë
Njoftim për ANULIM - Zyrtar për Përkthime 3, një (1) pozitë,në Prokuroinë Themelore Ferizaj
NJOFTIM - Anulohet pozita Udhëheqës i Divizionit të Burimeve Njerëzore
Njoftim për shpalljen e zgjedhjeve për anëtar të KPK-së nga radhët e prokuroreve të Prokurorisë së Apelit
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Udhëheqës i Divizionit per Prokurim-SKPK
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare -Udhëheqës i D. Infrastrukturës
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare -Udhëheqës i D. Elektronikes
Konkurs për pesë pozita
Konkurs Publik për anëtarin e KPK-së nga radhët e shoqërisë civile - Rishpallje
Konkurs Publik për anëtarin e KPK-së nga radhët e shoqërisë civile - Rishpallje
NJOFTIM - për kandidatin më të suksesshëëm për pozitën Administrator i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës
Konkurs për pesë (5) pozita
Njoftimi i Kandidatëve të përzgjedhur për kryerjen e Praktikës Vullnetare një vjeçare në PTH. Pejë
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare per poziten-Udhëheqës i Departamentit për Buxhet, Financa dhe Shërbime të Përgjithshme
Njoftim Udheheqes i Divizionit për Divizionit për Infrastruktur
Njoftim Udheheqes i Divizionit për Divizionit për Elektronik
Njoftimi i Kandidatëve - Lista e Ngushtë - Udhëheqës i Divizionit për Prokurim
Njoftim i Kandidatëve - Lista e Ngushtë - Udhëheqës i Divizionit të Burimeve Njerëzore
Njoftim i kandidatit të përzgjedhur për pozitën Udhëheqës i Sektorit të Shkrimores PTH Prishtinë
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë – Administrator në PSRK
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare - Udhëheqës për Komunikim Publik – Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit
Njoftimi i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Praktikantë Vullnetar - PTH. Prishtinë
Shpallja e Brendshme - Avancim në Karrierë - 15.09.2017 - 22.09.2017
Konkursi një vjeçar për praktikantë në PTH Pejë
Njoftim - Lista e ngushtë - Udheheqës i Sektorit të Shkrimores - PTH. Prishtinë
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë-Udhëheqës i Departamentit për Buxhet ,Financa dhe Shërbimeve të Përgjithëshme
Njoftim për poziten Udhëheqës i Departamentit për Teknologji Informative, Një Pozitë, Rishpallje,
Njoftim për poziten Udhëheqës për Komunikimin me Publikun, Një Pozitë, Rishpallje,
KONKURS PËR PRAKTIKANTË VULLNETAR Nr. 02/2017
Administrator i Prokurorisë, Një(1)pozitë, PSRK
Njoftim - Zyrtar Ligjor në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit
Njoftim - Zyrtar Ligjor në Prokurorin Speciale të Republikës së Kosovës
Njoftim - Zyrtar Ligjor në Prokurorin Themelore në Ferizaj
Udhëheqës i Sektorit të Shkrimores - Prokuroria Themelore Prishtinë
Udhëheqës i Departamentit për Teknologji Informative, Një ( 1 ) Pozitë, Rishpallje dhe Udhëheqës për Komunikim me Publikun, Një ( 1 ) Pozitë, Rishpallje
Lista Përfundimtare-Testi me Shkrim
Njoftim -Zyrtar i Lartë për bashkpunim Profesional -Prokuroria Themelore Gjilan
Njoftim -Zyrtar i Lartë për bashkpunim Profesional -Prokuroria Apelit
Njoftim -Zyrtar i Lartë për bashkpunim Profesional -Prokuroria Themelore Prizren
Njoftim -Zyrtar i Lartë për bashkpunim Profesional -Prokuroria Themelore Prishtine
KONKURS - Udhëheqës i Departamentit për Buxhet, Financa dhe Shërbime të Përgjithshme
Konkurs Publik për anëtarin e KPK-së nga radhët e shoqërisë civile
Njoftim për Listën e Ngusht - Zyrtar Ligjor për kohë të caktuar - ZKSH
Njoftim për Listën e Ngusht - Zyrtar Ligjor për kohë të caktuar - PSRK
Njoftim për Listën e Ngusht - Zyrtar Ligjor për kohë të caktuar - PTH Ferizaj
LISTA E KANDIDATËVE TË CILET KALUAN TESTIN ME SHKRIM
Njoftim për zgjedhjen përfundimtare Zyrtar Ligjor 2-Prokuroria Themelore Prishtinë
Njoftim i kandidatëve për Përfshirje në Listë të Ngushtë - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional - P. e Apelit - PTH. Prishtinë - PTH. Prizren
NJOFTIM - Anulim i Konkursit - Rishpallje - Udhëheqës i Sektorit të Shkrimores - PTH. Prishtinë
NJOFTIM për Përzgjedhjen Përfundimtare - Zyrtar për Përkthime 3, Një pozitë PTH. Prishtinë
Njoftim për Listën e Ngusht - Zyrtar Ligjor - PTH-Prizren
Njoftim për Listën e Ngusht - Zyrtar Ligjor - PTH-Prishtinë
Njoftim për Listën e Ngusht - Zyrtar Ligjor - PTH-Gjilan
Njoftim për Listën e Ngusht - Zyrtar Ligjor - PTH-Apelit
NJOFTIM për Anulim të Shpalljes së Brendshme për Avancim në Karrierë për pozitën Udhëheqës i Departamentit për Tek.Info.
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë për Pozitën Udhëheqës i Sektorit të Shkrimores - PTH. Prishtinë
NJOFTIM për Anulim të Pozitës Administrator i Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës
Njoftim i kandidatëve -Zyrtar Ligjor 2 -Prokuroria Themelore Prishtinë
NJOFTIM i Kandidatëve të Përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Zyrtar për Përkthime 3, - PTH. Prishtinë
Shpallje e Brendshme për Avancim në Karrierë - Rishpallje
Udhëheqës për komunikim me publikun
NJOFTIM - Anulim i Shpalljes së Brendshme për Avancim në Karrierë
Konkurs -PUNËSIMI PËR KOHË TË CAKTUAR Për zëvendësim të nëpunëses që gjendet në pushim të lehonisë
Njoftim për pozitën-Udhëheqës për Komunikim Publik
Njoftimi për pozitën-Udhëheqes i Departatmentit për Teknologji Informative
Lista përfundimtare - Testi kualifikues
Njoftimin për anulimin e Shpalljes së Brendshme për Avancim në Karrierë
Njoftim për Korrigjim të Konkursi të datës 01.07.2017
Rishpallje - Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional, pesë (5) Pozita
Rishpallje dhe Shpallje e Konkursit
Njoftim-KALON-Testi Kualifikues
Njoftim-NUK KALON-Testi Kualifikues
SHPALLJE TË BRENDSHME PËR AVANCIM NË KARRIERË
NJOFTIM - për anulim të procesit të rekrutimit për pozitën Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim Profesional
NJOFTIM për përzgjedhjen përfundimtare - Zyrtar Ligjor 1, në PTH. Pejë
NJOFTIM për përzgjedhjen përfundimtare - Zyrtar Ligjor 1, në PTH. Gjilan
NJOFTIM për përzgjedhjen përfundimtare - Zyrtar Ligjor 1, PTH. Prizren
NJOFTIM për përzgjedhjen përfundimtare - Zyrtar Ligjor 1, PTH. Prishtinë
NJOFTIM për përzgjedhjen përfundimtare - Zyrtar Ligjor 1, PTH. Ferizaj
Njoftimi për praktikant vullnetar
Njoftimi i kandidatëve për pozitën Administrator i Prokurorisë - Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës
Njoftim-Testi kualifikues
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën Zyrtar për buxhet dhe financa
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare - Zyrtar Ligjor
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare Zyrtar për përkthime - Sekretariati i KPK-së
Njoftim për përzgjedhjen përfundimtare - Refrent i Lartë -PSRK
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngusht - Zyrtar për Buxhet e Financa, PTH Prizren
Konkurs për praktikant
Njoftim – Anulohet konkursi për pozitën Udhëheqës i Sektorit të Shkrimores në PTH Prishtinë
Njoftimi i kandidatëve të përzgjedhur për listën e ngushtë Zyrtar për Përtkhime, Sekretariati i KPK-së Prishtinë
Njoftim për anulim të pozitës Zyrtar për përkthime, Prokuroria Themelore Prishtinë
Njoftim – kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë për pozitën Zyrtar Ligjor në PTH-Prishtinë
Njoftim – kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë për pozitën Zyrtar Ligjor në PTH-Ferizaj
Referent i Lartë, një pozitë në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës
Administrator i Prokurorisë, një pozitë në Prokurorinë Speciale të Republikës së Kosovës
Njoftim i Kandidatëve
NJOFTIM I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Zyrtar Ligjor 1
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë
Rishpallje - Konkurs për pozitën Zyrtar për Buxhet dhe Financa 2 në kohë të caktuar Prokurorinë Themelore të Prizrenit
Njoftim për gabimin teknik të përvjedhur në Konkursin e datës 28.04.2017
NJOFTIM për zgjedhjen përfundimtare të konkursit të brendshëm – Vozitës në Prokurorinë Themelore të Gjilanit
NJOFTIMI i kandidatëve të përzgjedhur në Listën e Ngushtë - Vozitës - Prokuroria Themelore Gjilan
Konkurs për 17 pozita
Njoftim lidhur me konkursin Zyrtar i Financave në Prokurorin Themelore të Prizrenit
Konkursi i brendshëm - Vozitës në Prokurorin Themelore të Gjilanit
Konkurs për prokurorë - Prill 2017
Zyrtar i Financave - Prokuroria Themelore Prizren
Njoftimi dhe Regjistri i Praktikantëve 2017 - 2018
Konkurs Nr.116.2017 - për praktikant vullnetarë - 2017
Njoftimin për përzgjedhjen përfundimtare për pozitën: Udhëheqës i Divizionit për Hulumtime e Ndërtim të Kapaciteteve, një pozitë në KPK/NJSHPP
NJOFTIM - i kandidatëve që kanë kaluar testin me shkrim për pozitën Udhëheqës i Divizionit për Hulumtime e Ndërtim të Kapaciteteve KPK-NJSHPP
Shpallje e Brendshme Nr.48.2017 – për avancim të prokurorëve të shtetit
NJOFTIM I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTËN E NGUSHTË -Udhëheqës i Divizionit për Hulumtime e Ndërtim të Kapaciteteve në NJSHPP-KPK, një (1) pozitë
NJOFTIM - Për Përzgjedhjen Përfundimtare për pozitën - Zyrtar Ligjor - Prokuroria Themelore Prizren
NJOFTIM - Për Përzgjedhjen Përfundimtare për pozitën - Zyrtar Ligjor - Prokuroria Themelore Ferizaj
NJOFTIM - Për Përzgjedhjen Përfundimtare për pozitën - Zyrtare për Buxhet dhe Financa - Sekretariati i KPK-së
KONKURS - Udhëheqës i Divizionit për Hulumtime e Ndërtimin e Kapaciteteve
Njoftim lidhur me përzgjedhjen përfundimtare - Zyrtar për Mbrojtje të Viktimave, ZMNV Ferizaj
NJOFTIM I KANDIDATËVE TË PËRZGJEDHUR NË LISTË E NGUSHTË - ZYRTAR PËR BUXHET DHE FINANCA
Njoftim - Anulohet Konkursi për pozitën Udhëheqës i Divizionit për Hulumtime e Ndërtimin e Kapaciteteve
Lista e prokurorëve që kanë aplikuar për kryeprokurorë të prokurorive Themelore
Njoftim i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Udhëheqës i Divizionit për Hulumtime e Ndërtimin e Kapaciteteve - KPK-NJSHPP
Njoftimi i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Zyra për Mbrojtje dhe Ndihmë Viktimave në Ferizaj
Njoftimi i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Prokuroria Themelore Prizren
Njoftimi i kandidatëve të përzgjedhur në listën e ngushtë - Prokuroria Themelore Ferizaj
KONKURS - Zyrtar për Buxhet dhe Financa
VENDIM - Komisioni për Zgjidhjen e Kontesteve dhe Ankesave i SKPK-ës Refuzohet ankesa e Vlora Gashi
KONKURS - Udhëheqës i Divizionit për Hulumtime e Ndërtimin e Kapaciteteve
Njoftim lidhur me procesin e avancimit - Zyrtar Ligjor
Rezultatet përfundimtare të provimit
Konkurs për Kryeprokuror të prokurorive Themelore
NJOFTIM - për rezultatet preliminare të provimit
NJOFTIM – Lista e kandidatëve të cilet kaluan TESTIN ME SHKRIM
Njoftim për rezultatin e përzgjedhjes përfundimtare të Kandidatit në procedure e rekrutimit për pozitën
Njoftim për Anulimin e konkursit për pozitën – REFERENT I LARTË në Prokurorin Themelore në Gjilan
NJOFTIM – Lista e kandidatëve të cilet kaluan TESTIN ME SHKRIM
Njoftim për pozitën Zyrtar Administrativ në Këshillin Prokurorial të Kosovës
Shpallje e Brendshme - Për transferimin të prokurorëve të Shtetit
Konkurs i brendshëm për emërimin e Kryeprokurorit të Prokurorisë së Apelit
Konkurs i brendshëm për emërimin e Kryeprokurorit të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës
K O N K U R S - Për Pozitat Nga Radhet E Bashkësisë Joshumice Në Kosovë
K O N K U R S - Për Integrimin E Administratës Prokuroriale
Konkursi për Prokuror 2016